วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12


                

                   วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การกลั่นธรรมดา เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab)วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
         โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMPมาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ 

สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024


วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11


     วันนี้ที่ผมถึงเวลาในนำเสนอเนื้อหาที่ได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ทีมนำเสนอ

- ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และการประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) http://www.thaimooc.org
- ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด  การประยุกต์ใช้ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
- ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)


ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

                                                                  ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

วันนี้เพื่อนได้ออกมานำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้

     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ทีมนำเสนอ

   - ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)    
   - ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          (ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ) 
   - ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
          ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)
    -ทีมที่ 7  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือแบบทีม (Group-based Learning or Team-
          based Learning)                       
          (ความหมาย รูปแบบการจัดกลุ่ม ลักษณะสำคัญ ข้อดี ข้อจำกัด การประยุกต์ใช้งานวิจัย
          กับวิชาชีพครู)ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9


           อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3

      ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 

          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 

       ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

 ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8


วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561

                วันนี้เวลา 09.00 น. อาจารย์ได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP
โดยจะมีอาจารย์ที่ดูแล และเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำชี้แจงโดยสรุปดังต่อไปนี้
        · อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. มาทำการทดลอง
        · เรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลองทั้งหมดจะมี 7 แลป
เริ่มวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2561 และจะมีการทดลองทุกสัปดาห์ของวันพุธในช่วงบ่าย /ครั้งละ 

สมาชิกในกลุ่ม
         405809006  นายฟารุ  ซิ  (หัวหน้าทีม)
         405809010  นางสาวอามานี  โต๊ะทา
         405809019  นางสาวนูรมี  มานิ๊
         405809024  นางสาวพุดดือลา  เวาะโซ๊ะ

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561

            วันนี้เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้มีการนัดเรียนชดเชยให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) จึงได้มีการงดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

            เนื้อหาในการเรียนวันนี้ อาจารย์ได้เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่ได้มอบหมายไว้ (งานกลุ่ม/ทีม) โดยให้นักศึกษาจัดทำแผนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในโครงการ(SMP) ซึ่งให้แต่ล่ะทีมแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มว่าใครถนัดทางด้านไหน เช่น ใครถนัดด้านการถ่ายวิดีโอ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 Mindmap เรื่อง MOOC
สมาชิกในกลุ่ม
         405809006  นายฟารุ  ซิ  (หัวหน้าทีม)
         405809010  นางสาวอามานี  โต๊ะทา
         405809019  นางสาวนูรมี  มานิ๊
         405809024  นางสาวพุดดือลา  เวาะโซ๊ะ

อาจารย์ได้แนะนำ Web Prezi ให้นักศึกษาไปศึกษาและนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงาน (Project) รายบุคคล ตามคำชี้แจงดังต่อไปนี้
        1.ให้นักศึกษาทุกคนเลือกศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ โดยอาจศึกษาจากหลายเอกสารหรือเพียงเอกสารเดียว
        2.ให้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารที่อ่านหรือศึกษา เลือกมาเพื่อนำเสนอเพียง 1 เรื่อง (Concept)  โดยให้กำหนดชื่อเรื่องและออกแบบเนื้อหา (อาจมีสื่อมัลติมีเดียประกอบ) เพื่อนำเสนอ ไม่น้อยกว่าคนละ 10 สไลด์
        3.กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส่งลิงก์ไฟล์นำเสนอไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง และเผยแพร่ในชุมชน Google+ ของรายวิชา

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่6


วันพฤหัสบดี  ที่16 สิงหาคม 2561 

วันนี้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนบทที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

แหล่งเรียนรู้ (แหล่ทุกคนในทีมต้องอ่าน)

          - แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
         - การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
         - ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
         - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ 
         - หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
         - กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
         - e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning 

แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML 

       -HTML Tutorial 
       -HTML.COM: Free Lesson
       -สอน HTML

 #สุดท้ายอาจารย์ได้มอบหมายชิ้นงานให้กลับไปศึกษา

สมาชิกในทีม..
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่5

วันเสาร์  ที่11 สิงหาคม 2561 
              มีการเรียนการสอนของรายวิชาเว็บช่วยสอนเป็นการเรียนชดเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ใน ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าระบบ E-learning ของรายวิชาเพื่อทำแบบทดสอบก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน หัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานบทเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อย่อยของแต่ละกลุ่มแนะนำประเด็นที่สามารถนำเสนอหรือสามารถเอาเนื้อหาเพิ่มเติมได้
            ท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเข้าใช้ Cacoo เป็นเครื่องมือในการใช้ทำแผนภาพ และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการแชร์เพื่อทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

สมาชิกในทีม..
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
 405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่4

วันที่9 สิงหาคม 2561 เช้าวันพฤหัสบดี 
ทุกกลุ่มได้ออกมานำเสนอบทที่1 
ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา นิยามของ Active Learning
     Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 

คุณลักษณะสำคัญของ Active Learning
            เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองและเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้รวมถึงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

โดยทีมที่ออกมานำเสนอมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1.เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาและครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ

2.เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน   เทคนิคการเรียนรู้สามารถนำประยุกต์ใช้ร่วมกับบนเว็บ เป็นเว็บที่ใช้จัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในด้านการสอน หารส่งงานหรือการแชร์ในระบบออนไลน์

3.เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1  กระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้พูด อ่าน คิด ฟัง
3.2  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
3.3 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างความรู้และการสรุปทบทวนการเรียน
ประโยชน์
- มีข้อมูลย้อนกลับ
- ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของผู้เรียน
- ฝึกทักษะสำคัญให้กับผู้เรียน

4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกม  ผู้สอนนำเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งขั้นการนำสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน หรือขั้นประเมินผล เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความน่าสนใจในเนื้อหา บทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ
ข้อจำกัด
1. การนำการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจนำไปสู่การเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในขั้นตอน ซึ่งมากเกินไปจนอาจทำให้ละเลยพื้นฐานการเรียนรู้ด้านข้อเท็จจริงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาอาจทำให้ผู้เรียนสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ลดลง
2. เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหาที่เริ่มยากและซับซ้อนการเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นกิจกรรมก็ยากขึ้นตามไปด้วย

5.รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กำกรรมเป็นฐาน เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ลักษณะสำคัญ
- สร้างแรงจูงใจ 
- กระตือรืนร้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และเข้าร่วมในการแก้ปัญหา
ประเภทจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ
กิจกรรมเชิงสำรวจ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมเชิงการแสดงออก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกในทีม..
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 3

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 3
วันที่ 2สิงหาคม 2561 วันพฤหัสบดีช่วงเช้า


ซึ่งผมเป็นหัวหน้าได้นัดสมาชิกภายในทีมมาทำงานเพิ่มเติมในบทที่2 เรื่องการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานบทเรียนผ่านเว็บ โดยภายในทีมได้แชร์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาที่จะนำมาเสนอในคาบถัดไปซึ่งภายในทีมได้เปิดให้บอกความสำคัญของเเต่ละคนว่าต้องการอะไรนอกจากจัดรูปแบบในการนำเสนอแล้วในทีมยังได้แบ่งหัวข้อที่จะนำเสนอ และให้กลับไปเตรียมความพร้อมเพื่อให้การนำเสนอในขั้นต่อไปออกมาดีที่สุด

สมาชิกในทีม..
405809006  นายฟารุ  ซิ  (หัวหน้าทีม)
405809010  นางสาวอามานี  โต๊ะทา
405809019  นางสาวนูรมี  มานิ๊
405809024  นางสาวพุดดือลา  เวาะโซ๊ะผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 2

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 2 
สรุปผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) งานที่มอบหมาย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
มาทำงานทีม ณ ห้องสมุด


นิยามของ Active Learning
     Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 

คุณลักษณะสำคัญของ Active Learning
            เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองและเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้รวมถึงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

ประโยชน์ ข้อจำกัดของ Active Learning
         ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดActive Learning  
-       ให้ผู้เรียนได้คิดและทำ ตลอดจนพัฒนาความคิดและทักษะ  
-        มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาของผู้เรียน
-       ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของผู้เรียน
-       เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด และพูดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและได้ฝึกปฎิบัติจริง
-       สร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลรวมถึงสื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ต่างๆซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้

ข้อจำกัด
1. การนำการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจนำไปสู่การเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในขั้นตอนวิ่งมากเกินไป จนอาจทำให้ละเลยพื้นฐานการเรียนรู้ด้านข้อเท็จจริง หลักการ และทฤษฎีในสาขาวิชา อาจทำให้ผู้เรียน สังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ลดลง
2. เมื่อผู้เรียน เรียนรู้ในเนื้อหาที่เริ่มยากและซับซ้อนการเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นกิจกรรมก็ยากขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างเทคนิกการสอนแบบ Active Learning
การเรียนรู้แบบใช้เกมส์
คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมส์เข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน หรือขั้นการประเมินผล

         สมาชิกในทีม..
405809006  นายฟารุ  ซิ  (หัวหน้าทีม)
405809010  นางสาวอามานี  โต๊ะทา
405809019  นางสาวนูรมี  มานิ๊
405809024  นางสาวพุดดือลา  เวาะโซ๊ะ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 1

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที 1
จากการศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 ได้รับความรู้ดังนี้


1. ได้รู้จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาเว็บช่วยสอน
2. ได้รู้ถึงการให้คะแนนของอาจารย์
3. ได้รู้ถึงแผนที่อาจารย์สอนและเรื่องที่อาจารย์สอน
4. ได้รู้ถึงคุณลัษณะที่นักศึกษาต้องพัฒนา
5. ได้รู้ถึงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

1. สามารถเตรียมตัวในการเรียนได้ล่วงหน้า
2. ได้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสอนบนเว็บ
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่น ๆ
6. ชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ Google+ ของรายวิชา ทำให้สามารถดูตัวอย่างงานจากพี่ ๆ ได้

                                                                  

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่12เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้
(นำเสนอความรู้และประสบการณ์)
อาจารย์ได้แนะนำการใช้สื่อบนอินเตอร์เน็ต ในเรื่องการโพตส์สาธารณะ ควรที่จะมีจริยธรรมในการใช้สื่อหรือโพตส์ข้อมูลต่างๆ

และในวันนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการลงพื้นที่ของโรงเรียนคือโรงเรียนดำรงวิทยาและโรงเรียนคัมภีร์วิทยา โดยสองโรงเรียนได้เข้าโครงการของ SMP ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น